Archiwum strony 26 maja 2019. imieniny: Filip, Paulina, Marianna
Gospodarka
Gospodarka.
Program rozwoju oraz przeciwdziałania bezrobociu został przedłożony
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Podstawowym kierunkiem rozwoju i podstawową funkcją gospodarczą miasta jest turystyka i drobny przemysł. Przewiduje się rozwój produkcyjnego i usługowego otoczenia rolnictwa – małe przetwórnie rolno-spożywcze, hurtownie, dystrybucja.
Miasto posiada atrakcyjne warunki dla przyszłych inwestorów:
1) dogodne położenie – przez miasto przebiega ważny szlak komunikacji samochodowej: Siedlce – Garwolin – Łuków oraz kolejowej: Skierniewice – Terespol /z bocznicą kolejową/
2) bliskie rynki zbytu : Warszawa w odległości 80 km, Siedlce – 40 km, Łuków i Garwolin – 30 km; przejście na granicy wschodniej – 120 km.
3) wolne tereny pod zabudowę przemysłową
4) wolne tereny pod budownictwo mieszkaniowe – częściowo uzbrojone
5) atrakcyjne tereny turystyczno – rekreacyjne
6) bogate walory przyrodniczo – klimatyczne
7) uporządkowana gospodarka odpadami oraz działania w kierunku ekologii i ochrony środowiska
8) duży, niewykorzystany potencjał ludzki.
INFORMACJA INWESTYCYJNA
Miasto Stoczek Łukowski posiada "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek Łukowski", zatwierdzone Uchwałą Rady Miasta Nr III/19/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku.

W chwili obecnej, w oparciu o ustalenia określone w "STUDIUM", opracowywany jest (na etapie wyłożenia do publicznego wglądu) "projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszarów na których obowiązują ustalenia aktualnych jednostkowych (opracowanych dla małych obszarów) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie opracowywany projekt miejscowego planu przewiduje nowe następujące tereny z przeznaczeniem na lokalizację następujących inwestycji:

1. Teren przy ulicy Dwernickiego w sąsiedztwie zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego STOCZEK Spółka z o.o.
Teren ten przewidziany jest pod zabudowę związaną z rozwojem przedsiębiorczości. Zagospodarowanie terenu na funkcje produkcyjne, składowe i usługowe. Na terenie tym dopuszcza się funkcje uzupełniające: socjalno-administracyjne, miejsca parkingowe.
Na obszarze tym Miasto Stoczek Łukowski posiada dwie odrębne nieruchomości, które po uchwaleniu planu, będą przedmiotem sprzedaży:
1) o powierzchni ogólnej 2,6802 ha
2) o powierzchni ogólnej 3.8655 ha

2. Tereny przy ulicy Kościelnej
, w tym:
a) teren naprzeciwko siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej.
W projekcie planu przewidziany pod zabudowę produkcyjną i usługi. Miasto posiada na tym obszarze nieruchomości, które po uchwaleniu planu, będą przedmiotem sprzedaży - o powierzchni ogólnej 3.5665 ha.

b) teren w sąsiedztwie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie.
W projekcie planu przewidziany na zabudowę produkcyjną i składy.
Możliwość lokalizacji wielkoprzestrzennych obiektów przemysłowych i
magazynów, placów składowych oraz urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, towarzyszących funkcji terenu.
Miasto Stoczek Łukowski jest jedynym właścicielem terenu przewidzianego w projekcie planu na te cele. Teren ten stanowią nieruchomości o powierzchni ogólnej 7.4172 ha.